πŸ–‡οΈOur Links

Guru Network Official Links - Do Your Own Research with Confidence

Token:

Contract: https://etherscan.io/token/0x525574C899A7c877a11865339e57376092168258#code

Uniswap: https://app.uniswap.org/explore/tokens/ethereum/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

DexGuru: https://dex.guru/token/eth/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

DexGuru V2: https://v2.dex.guru/token/eth/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

Join us on our:

Website: https://gurunetwork.ai/

X\Twitter: https://x.com/xgurunetwork

Discord: https://discord.gg/dPW8fzwzz9

Telegram https://t.me/dexguru

Farcaster: https://warpcast.com/gurunetwork

Twitch: https://www.twitch.tv/gurunetwork

Framework Github: https://github.com/dex-guru/guru-framework.git

Opensea Season 1: https://opensea.io/collection/guru-season-pass-nft-v2

OpenSea Season 2: https://opensea.io/collection/guru-season-2-pass

Docs: https://docs.gurunetwork.ai/

Litepaper: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf

White paper: https://gurunetwork.ai/assets/img/guru_network_architecture_whitepaper.pdf

Guru Enlightenment Network Deck: https://docsend.com/view/ihpwaurpca366kpa

Overview: https://beincrypto.com/learn/guru-network/

AMA : https://beincrypto.com/guru-network-ama-session-beincrypto/

AMA YT https://youtube.com/live/nB3eCnk_cQw?feature=share

CTO’s Mirror: https://mirror.xyz/evahteev.eth

What is Guru Network? https://youtu.be/qozRUEnTIuI

What’s DexGuru V2 - walkthrough https://youtu.be/TqpbNtYWt4o

How Guru Network works? https://youtu.be/-hlJlh-W3YY

LBP event (finished): https://app.fjordfoundry.com/pools/0xcd3deBf6D36212523EDF6e0e9804f0f62C91093C

Last updated